Václav Novotný


Werke

Jahr der Publikation
Husův glejt 1896
Hus Jan 1897
Jan Železný 1897
Jakoubek ze Stříbra 1897
Václav Vladivoj Tomek 1898
Listy Husovy 1898
Nové publikace o době husitské 1899
Inquisitio domorum hospitalis S. Johannis Hierosolimitani per Pragensem archidioecesim facta anno 1373 1901
Poznámky k "Odpovědi Václava Flajšhansa" 1901
Studien zur Quellenkunde des Böhmens 1903
Adolfa Bachmanna Geschichte Böhmens 1903
M. Jan Hus 1903
Prof. Bachmann a české dějiny 1904
Kronika Zbraslavská 1905
Ueber den Tod des Königs Ladislaw Postumus 1906
Rakousko-Uhersko po stránce církevně-náboženské 1906
Jan Milíč z Kroměříže 1907
M. Jan Hus 1907
Mistra Jana Husi Sebrané spisy 1908
Dekret kutnohorský 1909
Ku kritice zpráv Kl. Ptolemaia o zemích českých 1910
Beiträge zur Geschichte Přemysl Otakars II. 1910
Rukopis kroniky Pulkavovy v knihovně Nostitzké 1910
Hus rektorem Pražské university 1910
Kritické příspěvky k starším dějinám českým 1911
K tradici o smrti Svatoplukově 1911
Zur böhmischen Quellenkunde 1911
České dějiny 1912
Vratislav II. a slovanská liturgie 1912
Polský vpád do Čech a bitva na Trutině r. 1110 1912
České dějiny 1913
Přemysl Otakar II., kurie a říše v l. 1268-1271 1914
Kníže-biskup Jindřich Břetislav na Moravě 1914
Náboženské hnutí české ve 14. a 15. stol. 1915
Kdy se narodil Jan Hus? 1915
Hus o rodičích a dětech 1915
Na obranu 1915
Rektor pražské university Mistr Jan Hus v historii a ve veřejném mínění své doby 1915
Hus v Kostnici a česká šlechta 1915
K protestnímu listu české šlechty ze dne 2. září 1415 1915
Monitorium patriarchy Konstantinopolského Jana na uchvatitele cirkevního majetku v Čechách z r. 1418 1915
Mathilde Uhlirz 1915
Johannes Hus 1916
M. Jeroným Pražský 1916
Josef Kalousek 1916
M. Jan Hus 1918
Husitství 1918
Kirchengeschichte Böhmens von August Naegle 1918
K pobytu kardinála Guida v zemích českých r. 1143 1919
M. Jan Hus 1919
Z dějin vědeckého poznávání Husa 1919
M. Jana Husi korespondence a dokumenty 1920
Frant. Aug. Slavík 1920
Josef Šusta. Dvě knihy českých dějin 1920
Albert Hauck 1920
M. Jan Hus 1921
Bíla Hora a doba pobělohorská v díle Jiráskově 1921
Z politické činnosti J. A. Komenského 1921
Ernest Denis 1921
Universita Karlova v minulosti 1922
Betlemská (t. ř.) kázání a jejich české glosy 1922
Ernest Denis 1922
Kronika velmi pěkná o Janu Žižkovi, čeledínu krále Václava 1923
Řeč o Janovi Blahoslavovi 1923
Žižkova doba 1924
Hus a my 1924
Žižka 1924
Rodiště Husovo - Husinec na Blánicí 1925
Husův význam historický 1925
České hlavy 1925
Katalog výstavy na paměť Jana Žižky z Trocnova 1926
Uvedení Premonstrátů do kláštera Hradištského na Moravě 1926
České dějiny 1928
Tradice svatováclavská 1928
Kdy vznikla „Kronika velmi pěkná o Janovi Žižkovi" 1928
Český kníže Václav svatý 1929
Jaroslav Goll 1929
České dějepisectví v prvém desetiletí republiky 1929
Husitská kázání z konce XV. století 1931
Nepovšimnutá zpráva o rodném domku a o činnosti Husově 1932
Začátky kláštera Kladrubského a jeho nejstarší listiny 1932
Fontes rerum Bohemicarum VIII. 1932
České dějiny 1937

Forschungsliteratur

Hoffmannová, Jaroslava: Vzájemná korespondence Augustina Kratochvíla a Václava Novotného. In: Bahenská, Marie (Hg.): Práce z dějin Akademie věd. Masarykův ústav a Archiv AV ČR, Praha 2011. S. 264-280.
Sekyrková, Milada: Vzájemná korespondence Václava Novotného, Jaroslava Prokeše a Otakara Odložilíka. In: Hlaváček, Ivan (Hg.): Sborník archivních prací. Archivní správa MV, Praha 2001. S. 85-274.
Bartoš, M. František: Dílo prof. V. Novotného o Husovi. In: Cikhart, Roman (Hg.): Jihočeský sborník historický. Jihočeská společnost pro zachování husitských památek v Táboře, České Budějovice 1932. S. 117-125.
Fiala, Zdeněk: Sto let od narození Václava Novotného. In: Graus, František (Hg.): Československý časopis historický. Academia, Praha 1969. S. 377-392.
Hoffmannová, Jaroslava: K univerzitnímu působení Václava Novotného. In: Boubín, Jaroslav (Hg.): Mediaevalia historica Bohemica. Historický ústav AV ČR, Praha 1999. S. 161-198.
Hoffmannová, Jaroslava: Václav Novotný (5. 9. 1869 - 14. 7. 1932). In: Hužvárová, Marina (Hg.): Akademický bulletin. Tiskové oddělení Kanceláře AV ČR, Praha 2002. S. 29.
Hoffmannová, Jaroslava: Václav Novotný (1869-1932) - žák, kolega a učitel. In: Jiroušek, Bohumil/Blüml, Josef/Blümlová, Dagmar (Hgg.): Jaroslav Goll a jeho žáci. Jihočeská univerzita, České Budějovice 2005. S. 395-417.
Hoffmannová, Jaroslava: Přátelství historiků Václava Novotného a Bohumila Navrátila. In: Borovský, Tomáš (Hg.): Historici na brněnské univerzitě. Devět portrétů. Archiv města Brna, Brno 2008. S. 35-60.
Hoffmannová, Jaroslava: Knihovna profesora českých dějin Václava Novotného. In: Knihy a dějiny. Zvláštní číslo věnované PhDr. Anežce Baďurové. Knihovna AV ČR, Praha 2012. S. 7-19.
Šimák, V. Josef: Za Václavem Novotným. In: Pekař, J. (Hg.): Český časopis historický. Academia, Praha 1932. S. 534-540.
Urbánek, Rudolf: Václav Novotný. Česká akademie věd a umění, Praha 1933.
Vojtíšek, Václav: Václav Novotný. O jeho osobě a díle. Společnost Husova musea, Praha 1932.
Anděrová, Kateřina: Osudy F. M. Bartoše a jeho vztah s V. Novotným ve světle jejich vzájemné korespondence. In: Marginalia Historica. Sborník Katedry dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Paseka 2002. S. 105-191.
Odložilík, Otakar/Prokeš, Jaroslav/Urbánek, Rudolf: Českou Minulostí. Práce věnované profesoru Karlovy university Václavu Novotnému jeho žáky k šedesátým narozeninám. J. Laichter, Praha 1929.
Hoffmanová, Jaroslava: Vzájemná korespondence Jaroslava Golla a Václava Novotného. In: Našim jubilentkám. Státní ústřední archiv Praha, Praha 2000. S. 102-111.
Mendl, Bedřich: Václav Novotný. In: Krofta, Kamil (Hg.): Prager Rundschau. Orbis, Praha 1932. S. 462-467.
Odložilík, Otakar: Václav Novotný. In: Navrátil, B./Odložilík, O./Souček, S. (Hgg.): Časopis Matice moravské. Matice moravská, Brno 1932. S. 343-368.
Prokeš, Jaroslav: Václav Novotný zemřel. In: Časopis Národního musea. Matice česká, Praha 1932. S. 241-262.